* به نکات زیر دقت فرمایید *

۱. سطوحی که قبلا رنگ نخورده، یا از روغن الیف یا رنگ زیرکار برای آن ها استفاده نشده سطوح خام حساب میشوند
۲.سطوحی که قبلا رنگ خورده یا از روغن الیف برای آن‌ها استفاده شده سطوح غیر خام محسوب میشوند
۳. منظور از متراژ مورد نظر مساحتی است که میخواهید رنگ آمیزی شود. (مساحت در و پنجره و … که رنگ نمیشوند، از مساحت کل کم شود)